×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

[ad_1]

برترین سلاح های گرم تاریخ + عکس

سلاحهایگرمنقشمهمیدرشکلدادنبهتاریخبشریتداشتند.

درچندقرناخیرانواعبسیارزیادیازسلاحهایگرمساختهشدهوبهارتشهایجهانتحویلدادهشدهاند.

امافقطتعدادمعدودیازاینسلاحبهشهرتجهانیرسیدهودرتمامجهانشناختهشدههستند.

دراینمطلبقصدداریمتاشماراباتعدادیازمعروفترینسلاحهایگرمدرجهانآشناکنیم.

 

 

 


تفنگ “هنری
اینسلاحبرایبسیاریازعلاقمندانبهسینمایوسترن،تفنگیآشنااست.

اینسلاحبامکانیزمگلنگدنیخاصخودکهدرزیرماشهقرارگرفتهاست

یکیازمهمترینسلاحهادرجریانجنگهایداخلیوجنگمیانسفیدپوستانوسرخپوستانبودهاست.


تفنگهنریتوسط ” بنجامینتایلرهنری” درسالهایدهه۱۸۵۰میلادیساختهشدهاست.

گلولههایکالیبر۰.۴۴اینچبهصورتتکتکازمخزنیکهدرجلویماشهودرزیرسلاحواقعشدهاست

بهدرونمخزنیدرداخلسلاحهدایتمیشوند.

مخزنسلاحظرفیتنگاهداری۱۶عددگلولهرادارد.

بعدازهرشلیکتیراندازبایستیباحرکتدادندستگیرزیرماشهپوکهگلولهشلیکشده

رابهبیرونهدایتکردهتاگلولهبعدیجایگزینشودنواختاینسلاح۲۸گلولهدردقیقهاست.

 

 


Colt 
۴۵
یکیدیگرازسلاحهاییکهبرایهمیشهباغربوحشیوگاوچرانهاوهمچنینسینمایوسترنعجینشدهاست

،رولورکالیبر۰.۴۵اینچساختشرکت “کلت ” است.

رولورمذکوردر۱۸۷۳بهارتشآمریکاتحویلدادهشدوبرایمدتهایطولانیتوسطارتشونیروهایپلیساینکشور

وبسیاریدیگرازکشورهایدنیامورداستفادهقرارگرفتهاست.

اینسلاحبهوسیلهیکتوپی۶تیرتغذیهمیشودوبعدازهربارشلیکگلولهبعدیآمادهشلیکمیشود.

کلت نکتهمهمدرموردرولورهاایناستکهدرصورتگیرکردنیکگلوله،مکانیزمکلیسلاحدچارتوقفنمیشود

وباجایگزینشدنفشنگبعدیسلاحبهکارخودادامهخواهدداد

میتوانگفتکهاینسلاحکمریبههمراهسلاح “هنریدرقرونگذشتهتاریخآمریکارانگاشتهاند.

 


Mauser Model  ۱۸۹۸

اینسلاحگلنگدنیآلمانییکیازمشهورترینسلاحگرمیاست

کهتاکنوندرجهانواردخدمتشدهاست

تفنگ “مدل۹۸کهدرسال۱۸۹۸ساختهشدهاستیکشاهکارواقعیازکمپ

کهبرایمسلحکردنارتشامپراتوریآلمانساختهشد.ماوزر۹۸درطولهردوجنگجهانیبهعنوانسلاحسازمانیارتشآلمانمورداستفادهقرارگرفت.

مازر


ایناسطورهآلمانیکهبهوسیلهشانههای۵تیریمسلحمیشودازگلولههایکالیبر۷.۹۲میلیمتریاستفادهمیکند.

اینسلاحبرایچندینسالبهعنوانسلاحسازمانیارتشایراننیزبهکارگرفتهمیشدوامروزه

نیزهمچناندرایراندرمیانعشایروبعضیازشکارچیانمیتواناینسلاحراپیداکرد. 

درایراناینتفنگ ” برنو” خطابمیشود.آدولفهیتلردیکتاتورآلماننازیکهدرجنگاولجهانی

بهعنوانیکسربازدرارتشآلمانجنگیدهبود

اینسلاحراتفنگموردعلاقهخودخطابکردهبود.

 

همچنین بخوانید:  آغاز تحقیقات برای ساخت «فالانکس ایرانی» مدافع جدید ناوهای نداجا + جزئیات

تیربار M۲HB
اینتیرباریکیازمشهورترینودرعینحالترسناکترینتیربارهاییاست

کهتاکنوندرجهانواردخدمتشدهاستتیربارمدل“M۲H۲” باکالیبر۱۲.۷میلیمتریکیازنیرومندترین

سلاحهاینیروهایپیادهنظاماستکهازسال۱۹۲۱بهاینسودربسیاری

ازارتشهایجهانواردخدمتشدهاست.

اسلحه گلولهاینتیرباربزرگترینگلولهبرایسلاحهاینیروهایپیادهاستکهمیتواندبهراحتیمسافتی

درحدود۲کیلومترراطیکند.اینتیرباردربسیاریازنبردهایمعروفقرنبیستموبیستویکمهمچونجنگدومجهانی

،جنگکره،جنگویتنام،جنگهایاعرابواسراییل،جنگایرانوعراقوافغانستانوعراقمورداستفادهقرارگرفتهاست.
ام۲اچ۲بهوسیلهنوارفشنگازکنارتغذیهمیشودومیتوانددرهردقیقه۱۲۰۰گلولهشلیککند.

 

Colt ۱۹۱۱ .۴۵ 
بهجراتمیتواناینسلاحکمریکهتوسطجانبراونینگطراحشرکتکلتدرابتدایقرنبیستمطراحیشدهاست

رابهترینومشهورترینسلاحکمریدرطولتاریخدانست

کلت

کلت۴۵مدل۱۹۱۱راتقریبامیتواندرهرنقطهایازجهانپیداکردوازجنگجهانیاولبهاینسودرتمامینبردهایبزرگ

وبسیاریازدرگیریهایکوچکحضورداشتهاستاینسلاحکمریکهبایکخشاب۷تیرتغذیهمیشود

 

 

 

AK۴۷
بدونهیچگونهشکوشبهایاینسلاحروسیکهدرسال۱۹۴۷میلادیبهارتششورویسابقتحویلشدهاست

برترینسلاحگرمیاستکهتاکنونساختهشدهاست.

 میتوانبهجراتاینادعارامطرحکردکهمسلسل “کلاشینکوفمدلAK-۴۷یکیازعواملمهمدرشکلگرفتن

تاریخوبسیاریازمرزهایسیاسیوجغرافیاییدرنیمهدومقرنبیستمبودهاست.

طراحایناسطورهروسی “میخایلکلاشنیکوف” یکگروهبانرستهزرهیدرارتششورویسابقدرزمانجنگدومجهانیبود

کهدرزمانیکهدوراننقاهتحاصلازمجروحیتاززخمهایحاصلهازنبردبانیروهایآلمانیرامیگذراند

بهفکرطراحییکسلاحهجومیمناسببرایارتششورویافتاد.

کلاشینکفویپسازپایانجنگدومجهانیوباالگوگیریازسلاح ” MP-۴۴ ” آلمانیسلاحیبانام AK-۴۷راساخت. AK۴۷کهباگلولههایکالیبر۷.۶۲میلیمتریمسلحمیشودداراییکخشابحاوی۳۰گلولهبوده

وباسرعت۶۰۰گلولهدردقیقهتیراندازیمیکند.

نکتهمهمدرمورداینسلاحسادگیعملکردآنوهمچنینمقاومتبالایآندربرابرشرایطبدجویاست.

[ad_2]

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.